Informational and digital competence of the future primary school teacher: forming factors

Keywords: competence, pedagogical competence, information and digital competence, primary school teachers, college, ICT, technologies

Abstract

In the article, the main factors of forming the informational and digital competence of the future primary school teacher have been specified. It has been concluded that the informational and digital competence of the primary school teacher should be considered in three aspects.

It has been generalized that universal personal competence is formed throughout person’s life on all stages of education. The tasks of pedagogical education in colleges consist in providing the consistency of its development; studying the condition of competence of the student; correction and development of the student's competence; stimulation and orientation of the graduate to improve it. Formation and evolution of this type of competence relates to the tasks of each discipline that is studied within the curriculum of pedagogical education at colleges. Therefore, it has been summarized that the informational and educational environment of the college «works» for the development of universal personal competence for a future teacher.

It has been figured out that pedagogical ICT competence is based on the universal component of this competence, in particular, on such components as valuable, communicative and technological, and all the general competences, which are set out in the educational standard of a new generation. The task of preparing primary school teacher within the pedagogical education in colleges is about the rigorous formation of the aspect of competence throughout the whole learning process by studying both special informational disciplines and disciplines of vocational training. The pedagogical ICT competence of the primary school teacher, while preserving the common characteristics of any other pedagogical specialty, has essential peculiarities. It has been summarized that these peculiarities are characterized by the versatility of the refraction of the researched competence in the multidisciplinary training of the primary school teacher. It has been stated that methodical ICT competence is predetermined by the specifics of educational activity of the primary school teacher and is based on such components as valuable, communicative, technological, motivational, and reflexive.

Based on the results of the conducted research the author offers the ways of effective development of informational and digital competence of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Samborskaya, The Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine

PhD student, Mathematics and IT teacher

References

Baranovska, V. (2011). Problema formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u pedahohichnii teorii [Problem of formation of informative competences of future teachers of elementary school in pedagogical theory]. Pedahohichnyi dyskurs, 10, 29. (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of elementary education] (2018). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti. (in Ukrainian).

Yevropeiska systema kliuchovykh kompetentnostei dlia navchannia vprodovzh zhyttia [The European System of Key Competences for Lifelong Learning] (2018). (rekomendatsiia 2018/0008 (NLE) Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS)). Retrieved from http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html (in Ukrainian).

Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly [Concept of the new Ukrainian school] (2016). Rishennia kolehii MON 27.10.2016. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (in Ukrainian).

Nikulochkina, O. (2009). Rozvytok informatsiinoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly u systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of informational competence of the teacher of elementary school in the system of postgraduate education]: avtoref. dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhia, 20. (in Ukrainian).

Ovcharuk, O. (2017). Suchasni vymohy do tsyfrovoi hramotnosti v systemi shkilnoi osvity: na osnovi ramky tsyfrovoi kompetentnosti DigComp 2.0. [Contemporary Digital Literacy Requirements in the School Education System: Based on Digital Competency DigComp 2.0]. Nova pedahohichna dumka. № 4, 32-35. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_4_11 (in Ukrainian).

Pietukhova, L. Ye. (2000). Informatychna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia yak pedahohichna problema [The informative competence of a future specialist as a pedagogical problem]. Kompiuter u shkoli ta simi, 41-45. (in Ukrainian).

Pietukhova, L. (2009). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Theoretical and methodical principles of formation of informative competences of future teachers of elementary school]: avtoref. dys. … doktora ped. nauk. Kherson. (in Ukrainian).

Profesiinyi standart «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity» [Professional Standard «Primary School Teacher of General Secondary Education»] (2018). Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky vid 10.08.2018 № 1143. Otrymano z http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/20180815.pdf (in Ukrainian).

Prokhorova, S. M. (2015). Poniattia tsyfrovoi kompetentnosti vchytelia inozemnoi movy u svitovomu osvitnomu prostori [Concept of digital competence of a foreign language teacher in the world of educational space]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka (4 (82)), 113-116. (in Ukrainian).

Spivakovskyi, O. V., Pietukhova, L. Ye., & Kotkova, V. V. (2012). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v pochatkovii shkoli [Information and communication technologies in elementary school]: Navchalnometodychnyi posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky «Pochatkova osvita». Kherson: Ailant. (in Ukrainian).

Standart pershoho rivnia vyshchoi osvity, stupenia bakalavra, spetsialnosti 013 «Pochatkova osvita» [The standard of the first level of higher education, the bachelor's degree, specialty 013 «Primary education»] (2016). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtw4vWjcjhAhUls4sKHfhgBfAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fvyshcha%2Fnaukovo-metodychna_rada%2Fproekty_standartiv _VO%2F013-pochatkova-osvita-bakalavr-21.09.7.doc&usg=AOvVaw3JR7pPs7wIES_ xZqQvKpIK (in Ukrainian).

Ursova, O. V. (2016). Razvyvaiushchyi potentsyal ynformatsyonno-kommunykatsyonnыkh tekhnolohyi v systeme povыshenyia kvalyfykatsyy uchytelei-predmetnykov [Developing potential of information and communication technologies in the system of advanced training of subject teachers]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.08. Velykyi Novhorod, 20 (in Russian).

Competency Standards Modules : ICT competency standards for teacher. Pasis : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2008), 13

Standarts. Retrieved from Web-site ISTE – International Society for Technology in Education (2010). Retrieved from http://www.iste.org/standards/nets-for-students.aspx.

Carretero Gomez S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: TheDigitalCompetence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., & Vanden Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework forCitizens. UpdatePhase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. Doi:10.2791/11517/- 44 p.

UNESCO Institute for Information Technologies in Education (2011). Digital Literacy in Education. Policy brief. Retrieved from http://iite.unesco.org/ pics/publications/en/files/3214688.pdf


Abstract views: 374
PDF Downloads: 811
Published
2019-10-21
How to Cite
Samborskaya, O. (2019). Informational and digital competence of the future primary school teacher: forming factors. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (7), 114-125. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2019-7-1-114-125