UNIVERSITIES AUTONOMY AND RESPO NSIBILITY IN TERMS OF REFORMING IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: FINDING OUT THE ESSENCE AND CONTENT

  • Sych Oleksandr
Keywords: autonomy, responsibility, university, higher education

Abstract

The article deals with the content of university responsibility as the results of their own activities in the context of the reform in higher education in Ukraine and strengthening the autonomous rights of institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Копєйчиков В. В. Правознавство : підручник / авт. кол.: Демський С. Е., Ковальський В. С., Колодій А. М. (керівник авт. кол.) та ін.; за ред. В.В. Копєйчикова. – 5-е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.
3. Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/files/Magna_Charta_Universitatum.pdf
4. Квієк Марек. Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій / М. Квієк; пер. з англ. Т. Цимбала. – К.: Таксон, 2009. – 380 с.
5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
6. Мінаков М. Дійсність університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом / М. Мінаков // Дух і літера. – Спеціальний випуск «Університетська автономія». – № 19. – С. 84-92.
7. Верланов Ю. Ю. Академічні свободи та автономія університетів: новий формат економічних відносин з державою [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Верланов, А. Я. Казарєзов // Наукові праці. – Економіка. – 2009. – Вип. 96. – Том 109. – С. 33. ‒ Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2009/103-96-2.pdf
8. Послання Саламанкського з’їзду європейських закладів вищої освіти «Формування європейського простору вищої освіти» (29–30 березня 2001 року) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/files/Salamanca_Convention(2001).pdf
9. Васечко Л. І. Університетська автономія: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / Л. І. Васечко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 2. – С. 217-223.
10. «Створення зони вищої освіти Європи»: Комюніке конференції міністрів освіти (Берлін, 19 вересня 2003 року) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/high- edu_ua/bologna_ua.html
11. Рекомендації ЮНЕСКО «Про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів» 1997 року [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495r.pdf
12. Квіт С. М. Автономія університету. Українські реалії / С. М. Квіт // Дух і літера. – 2008. – № 19. – С. 12-30.
13. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії / Т. Добко // Дух і літера. – 2008. – № 19. – С. 93-102.

Abstract views: 102
PDF Downloads: 82
Published
2016-12-26
How to Cite
Oleksandr, S. (2016). UNIVERSITIES AUTONOMY AND RESPO NSIBILITY IN TERMS OF REFORMING IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: FINDING OUT THE ESSENCE AND CONTENT. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (3). Retrieved from https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/36
Section
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF UNIVERSITIES