PLANNING PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF SENIOR EXECUTIVES IN PUBLIC ADMINISTRATION

  • Orliv Mariana
Keywords: professional competence, leadership skills, senior executives, public administration, public service, development planning, strategy of development, individual development program, methods of development, mentoring

Abstract

This article explores conditions for ensuring efficiency of planning professional and personal development of senior executives in public administration, and offers a model taking into consideration the provisions of the new Law of Ukraine “On civil service”. Approaches to formulation of goals, strategy development and individual programs of development are analyzed. Models and methods of professional, leadership and other qualities of senior executives are examined, and specific features of their application are reviewed. A list of normative legal acts and methodical materials, the development of which will be aimed at ensuring the professionalization of the civil service, is offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Про державну службу: Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-19 (набрання чинності відбудеться 01 травня 2016 року). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
2. Гончарук H. Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток : монографія / H. Т. Гончарук. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 239 с.
3. Ковбасюк Ю. В. Керівництво та лідерство в системі державної служби : навчально-методичний посібник / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. А. Пашко – К. : НАДУ, 2011. – 147 с.
4. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія / С А. Калашнікова. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.
5. Міляєва В. Р. Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації / В. Р. Міляєва. – К. : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – 297 с.
6. Державний службовець в Україні : удосконалення підвищення кваліфкації (організаційно-правовий аспект) : монографія / Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, В. А. Яцюк. – Л. : В-во Нац. Ун-ту “Львівська політехнка”, 2003. – 300 с.
7. Пашко Л. А. Професійна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : акмеологічний підхід / Л. А. Пашко // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 3. – С. 77– 84.
8. Серьогін С. М. Формування якостей керівника у державному управлінні / С. М. Серьогін, Н. Т. Гончарук // Вісн. НАДУ. – 2003. – № 3. – С. 137– 147.
9. Сурай І.Г. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства / І. Сурай // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 4. – С. 70–76.
10. Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні / Г. Драйден, Д. Вос [перекл. з англ. М. Олійник]. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с.
11. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів ; за заг. ред. І. Ібрагімової. – К. : Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. – 400 с.
12. Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 р. № 564 (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100564.html
13. Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование и построение плодотворных отношений с людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Р. Бояцис, Є. Макки; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 300 с.
14. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посіб. / О.С. Штепа. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.
15. Кови Стивен Р. Восьмой навык : от эффективности к величию / Стивен Р. Кови; [пер. с англ. Ю. Сундстрем; ред. С. Анисимов]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 410 с.

Abstract views: 87
PDF Downloads: 76
Published
2016-12-20
How to Cite
Mariana, O. (2016). PLANNING PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF SENIOR EXECUTIVES IN PUBLIC ADMINISTRATION. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (2). Retrieved from https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/25
Section
LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION