The scientific and pedagogical potential of the university: essence and structure

Keywords: spiritual component, emotional component, intellectual component, academic and teaching potential of the university, potential of the academic and teaching environment of the university, potential of academic and teaching workers, structure, essence

Abstract

The article provides a theoretical underpinning for the concepts of «academic and teaching potential of the university», «potential of the academic and teaching environment of the university» and «potential of academic and teaching workers». The academic and teaching potential of the university is a set of informational, intellectual and intangible resources, conditions and opportunities established at the university for the production and accumulation of new knowledge, ideas, technologies, competencies and other productive properties that contribute to high quality of education, research and management, the image of the university and its competitiveness at the international level.

The potential of the academic and teaching environment of the university is a set of informational, intellectual, intangible resources, conditions and opportunities created at the university for production and accumulation of new knowledge, development of competencies and other productive properties that are purposefully used in scientific and educational sphere and contribute to high quality of educational, scientific and managerial activities.

The potential of academic and teaching staff is a set of accumulated knowledge, competencies and other productive properties that are necessary for professional (teaching, research and management) activities, and can be developed during formal, non-formal and informal education to improve the quality of teaching, research and management activities.

The structure of academic and teaching potential of the university in which intellectual, emotional and spiritual components are specified is given.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yurii Skyba, Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Doctor of Sciences (Dr. Hab.) in Education, Associate Professor, Head of the Department of integration of higher education and science

References

Andreeva, I. (2009). Kontseptualnoe pole ponyatiya «emotsionalnyiy intellekt» [Conceptual field of the concept of «emotional intelligence»]. Voprosyi psihologii, 4, 56-66. (Іn Russian).

Andreeva, I. (2011). Emotsionalnyiy intellekt kak fenomen sovremennoy psihologii [Emotional intelligence as a phenomenon of modern psychology]. Novopolotsk: PGU. (Іn Russian).

Arzamasova, O. V. (2015). Definitsiia «kadrovyi potentsial» : doslidzhennia sutnosti [Definition of «human resources»: a study of the essence]. Zbirnyk naukovykh prats. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho. Mykolaiv, MNU, Vyp. 4, 102-106. (In Ukrainian).

Hatsko, A., & Smihunova, O. (2016). Emotsiinyi intelekt yak stratehichnyi vazhil liderstva [Emotional intelligence as a strategic lever of leadership]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 177, 61-67. http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/view/97816/93185 (In Ukrainian).

Huzenko, H. (2010). Liudskyi potentsial: sutnist ta priorytetni napriamky rozvytku v Ukraini. [Human potential: essence and priority directions of development in Ukraine] Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Ekonomika, Vyp. 10, 30-41. http://surl.li/kapy (In Ukrainian).

Hura, T. (2015). Liderskyi potentsial yak vazhlyva skladova pedahohichnoi kultury vykladacha tekhnichnoho universytetu [Human potential: essence and priority directions of development in Ukraine]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, Vyp. 44 (97), 418-428. (In Ukrainian).

Divinska, N. (2018). Rol inshomovnoi kompetentnosti u profesiinii diialnosti naukovo-pedahohichnoho pratsivnyka [The role of foreign language competence in the professional activity of a research and pedagogical worker]. Istoryko-pedahohichni studii : naukovyi chasopys. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, Vyp. 11–12, 43-45. (In Ukrainian).

Diachenko, N. (2018). Profesiinyi rozvytok molodykh vykladachiv – shliakh do doskonalosti (dosvid Avstralii) [Professional development of young teachers - the path to excellence (Australian experience)]. Molodyi vchenyi, 8, 138-141. (In Ukrainian).

Zhabenko, O. (2018). Profesiinyi rozvytok naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u haluzevykh universytetakh Ukrainy [Professional development of academic and pedagogical workers in branch universities of Ukraine]. Molodyi vchenyi, 8 (60), 143-149. (In Ukrainian).

Illiashenko, S. (2011). Intelektualnyi kapital VNZ yak zaporuka yoho innovatsiinoho rozvytku: sutnist, struktura, pidkhody do otsinky [Intellectual capital of the HEI as a guarantee of its innovative development: essence, structure, approaches to evaluation]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 1, 145-154. (In Ukrainian).

Dolishnii, M. (red.). (1999). Intelektualnyi potentsial ta naukovo tekhnichna polityka [Intellectual potential and scientific and technical policy]. Lviv: IRD NAN Ukrainy. (In Ukrainian).

Kalashnikova, S. (2013). Profesiinyi rozvytok kerivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: analiz providnoho zarubizhnoho dosvidu [Professional development of heads of higher educational institutions: analysis of leading foreign experience]. Problemy osvity, 74, Ch. 1, 11-22. (In Ukrainian).

Kalashnikova, S. (red.). (2014). Rol universytetu u rozvytku liderskoho potentsialu suspilstva: kontseptualni zasady [The role of the university in the development of leadership potential of society: conceptual principles]. Kyiv: DP «NVTs «Priorytety», 2014. http://academy.gov.ua/pages/dop/34/files/bb03530c-327a-4a6e-90ed-de8843b1c40e.pdf (In Ukrainian).

Leontev, D. (2014). Lichnostnyiy potentsial: struktura i diagnostika [Personal potential: structure and diagnosis]. M. Smyisl. https://www.vbudushee.ru/upload/iblock/399/399c29c8ed713a65e1f7a9701f4a594b.pdf (Іn Russian).

Lypovska, K. (2017). «Intelektualnyi potentsial» u konteksti upravlinnia suspilnym rozvytkom: poniattia ta sutnist [«Intellectual potential» in the context of social development management: concept and essence]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Vyp.4 (35), 21- 27. http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_04(35)/5.pdf (In Ukrainian).

Maniv, S. (2009). Intelektualnyi potentsial : yoho sut ta skladovi [Intellectual potential: its essence and components]. Ekonomika ta derzhava, 6, 51-55. http://www.economy.in.ua/pdf/6_2009/16.pdf (In Ukrainian).

Muromets, V. (2018). Opys prohramy rozvytku zahalnykh kompetentnostei zdobuvachiv tretoho (osvitno-naukovoho) rivnia vyshchoi osvity [Description of the program for the development of general competencies of applicants for the third (educational and scientific) level of higher education]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Seriia «Pedahohichni nauky», 45, 134-147. (In Ukrainian).

Nychkalo, N. (2012). Rozvytok liudskoho kapitalu – stratehichne zavdannia profesiinoi osvity [Human capital development is a strategic task of vocational education]. Pedahohichna i psykholohichna nauka v Ukraini: zb.nauk. pr. V.5 t. T.4 Profesiina osvita i osvita doroslykh. K.: Pedahohichna dumka, 27-43. (In Ukrainian).

Nozhdak, L. (2003). Demohrafichni ta sotsialno ekonomichni chynnyky formuvannia i vykorystannia intelektualnoho potentsialu za rynkovykh peretvoren [Demographic and socio-economic factors of formation and use of intellectual potential in market transformations]. Avtoref. dys. ...kand.ekon.nauk: NAN Ukrainy. In t rehion. doslidzh. L., 20. (In Ukrainian).

Panok, V., & Rud, H. (2006). Psykholohiia zhyttievoho shliakhu osobystosti : monohrafiia [Psychology of the life path of the individual: a monograph]. K. : Nika-Tsentr. (In Ukrainian).

Pecheniuk, A. (2013). Naukovo-pedahohichnyi potentsial vyshchoi osvity Ukrainy: tendentsii formuvannia ta efektyvnosti vykorystannia [Scientific and pedagogical potential of higher education in Ukraine: trends in the formation and efficiency of use]. Profesiina oriientatsiia ta pidhotovka kadriv. Ukraina: aspekty pratsi, 4, 22-27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_4_6 (In Ukrainian).

Pomytkin, E. (2008). Psykholohichni mekhanizmy dukhovnoho rozvytku profesionala: sutnist ta diahnostyka [Psychological mechanisms of spiritual development of a professional: essence and diagnostics]. 1-10. https://lib.iitta.gov.ua/5891/1/3.pdf (In Ukrainian).

Pustovit, L., Skopnenko, O., Siuta, H., & Tsymbaliuk, T. (2000). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Modern dictionary of foreign words]. K.: Dovira. (In Ukrainian).

Reheilo, I. (2018). Fundamentalni tsinnosti Yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity (2010–2018 rr.): priorytetni oriientyry diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Fundamental values of the European Higher Education Area (2010–2018): priority guidelines for academic and teaching staff]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, 4 (63), 7-17. (In Ukrainian).

Riabchenko, V. (2019). Rozvytok osobystisnoho potentsialu akademichnoho personalu i zdobuvachiv vyshchoi osvity yak intehrovanyi kryterii rezultatyvnosti ta efektyvnosti universytetskoho upravlinnia [Developing the personal potential of academic staff and higher education applicants as an integrated criterion for the performance and effectiveness of university management]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Universytety i liderstvo». 1(7). 65-88. DOI: https://doi.org/10.31874/520-6702-2019-7-1-65-88 (In Ukrainian).

Skyba, Yu. (2018). Dosvid rozroblennia profesiinykh standartiv naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv vyshchoi osvity Velykoi Brytanii [Experience in developing professional standards for academic and teaching staff in higher education institutions in the UK]. Osvitolohichnyi dyskurs, 3–4 (22–23), 283-298. https://od.kubg.edu.ua/index.php/%20journal/article/view/547 (In Ukrainian).

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky [Higher Education Development Strategy In Ukraine In 2021-2031]. (2020). K. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (In Ukrainian).

Chornoivan, H. (2018). Dosvid vitchyznianykh zakladiv vyshchoi osvity shchodo stvorennia umov kariernoho zrostannia naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [The experience of the naitional higher education institutions in creating conditions for career growth of research and teaching staff]. Aktualni pytannia pidhotovky maibutnoho vchytelia khimii: teoriia i praktyka: zb. nauk. prats. Vinnytsia : TOV «Nilan-LTD», Vyp. 5, 55-58. (In Ukrainian).

Shvarp, N. (2016). Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnikh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy treninhovoho navchannia [Development of creative potential of future teachers of higher educational institutions by training]. Pedahohika ta psykholohiia: zb. nauk. pr. Kharkiv, Vyp. 53, 264-274. (In Ukrainian).

Yaroshenko, O. (2020). Naukovo-pedahohichnyi potentsial universytetu yak predmet naukovoho dyskursu [Academic and teaching potential of the university as a subject of scientific discourse]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. Seriia Pedahohichni nauky, Vyp.2 (63), 7-13. (In Ukrainian).

Yaroshenko, O. (2018). Doslidnytska kompetentnist naukovo-pedahohichnoho pratsivnyka i yii rozvytok v umovakh intehratsii vyshchoi osvity i nauky [Research competence of the academic and teaching worker and its development in the conditions of integration of higher education and science]. Problemy osvity : zbirnyk naukovykh prats. Vinnytsia : TOV «Nilan – LTD», Vyp. 88, Ch. 2, 339-347. (In Ukrainian).

Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital. Cranfield university. (2003). https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf


Abstract views: 185
PDF Downloads: 183
Published
2020-12-20
How to Cite
Skyba, Y. (2020). The scientific and pedagogical potential of the university: essence and structure. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (10), 13-25. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-13-25
Section
Higher education reform: philosophical and theoretical aspects