NGO impact on ensuring the quality of higher education in departmental HEIs

Keywords: higher education, internal quality assurance in higher education, departmental universities, stakeholders, non-governmental organizations

Abstract

The process of higher education quality assurance is a strategic priority for the development of higher education in Ukraine. To meet the EHEA standards in the sphere of higher education for the Ukrainian HEIS to cooperate with European ones; the conceptual foundations of the reform of higher education, which are designed to provide quality educational services, are to be considered. Modern higher education policy in the European Higher Education Area to ensure the quality of higher education involves the involvement of various stakeholders in the functioning of higher education, including NGOs and associations, employers, local communities, and active citizens. Departmental HEIs began to form an internal system of quality assurance in higher education in 2016. At this stage, the relevant provisions have been developed, which regulate the distribution of powers to ensure the quality of education between different services and departments of the university. Based on the analysed documents, it was concluded that some structural units for quality assurance in higher education in departmental HEIs have not yet been formed, and the functions of compliance with quality standards are assigned as additional to existing structural units. Based on the analysis of news from the websites of departmental HEIs of Ukraine, it was concluded that departmental HEIs cooperate with international and Ukrainian non-governmental organisations whose activities are related to law enforcement. The priority of cooperation between HEIs and non-governmental organisations, which is publicly available on the websites of universities, is joint educational activities, training, conferences and round tables, professional development of employees. There are no documents outlining the influence of non-governmental organisations on ensuring the quality of educational services and information on the practical dimension of cooperation in ensuring the quality of educational services on the websites. The conclusion is made about the need to develop mechanisms for the cooperation of departmental HEIs of Ukraine with non-governmental organisations and the algorithm of the promulgation of this process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Kateryna Tryma, Institute of Higher Education, NAESU

PhD in Political Sciences, Leading Researcher

Natalia Salnikova , Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

PhD in Historical Sciences, Head of the Humanities Department

References

Vseukrainska hromadska orhanizatsiia «Asotsiatsiia pravnykiv Ukrainy» [All-Ukrainian public organization «Association of Lawyers of Ukraine»]. (2020). https://uba.ua/ukr/official_documents/ (in Ukrainian).

Hrynkevych, O. (2018). Stratehichni priorytety pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoi osvity v Ukraini [Strategic priorities for improving the competitiveness of higher education in Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini: zb. nauk. prats. № 40. Ch. 1. S. 92-102. (in Ukrainian).

Hromadska orhanizatsiia «Ukrainska asotsiatsiia predstavnyts pravookhoronnykh orhaniv» [NGO «Ukrainian Association of Law Enforcement Representatives»]. (2020). http://uawle.org/sample-page-2-2/statut/ (in Ukrainian).

Yevropeiska politseiska asotsiatsiia Ukrainy [European Police Association of Ukraine]. (2020). http://www.epa-ua.org/organization2.html (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»].. (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro hromadski obiednannia» [Law of Ukraine «On Public Associations»]. (2012). № 4572-VI vid 22 bereznia 2012 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» Law of Ukraine «On Education»]. (2017). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Kalashnikva, S. (red..). (2017). Rozvytok instytutsiinoho potentsialu universytetiv u konteksti hlobalnoho liderstva: kolektyvna monohrafiia [Development of institutional capacity of universities in the context of global leadership: a collective monograph./ / avtorskyi kolektyv: Ye. Baldzhy, I. Drach, S. Kalashnikova, O. Kovalenko, S. Kurbatov, N. Nevmerzhytska, O. Palamarchuk, V. Riabchenko, L. Chervona. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 205 s.

Student League of the Ukrainian Law Association: local branches. (2020). http://league.com.ua/pro-nas/lokalni-oseredki/ (in Ukrainian).

Lynova, I. (2013). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity–stratehichnyi priorytet rozvytku systemy osvity Ukrainy. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity [Quality assurance of higher education – a strategic priority for the development of the education system of Ukraine]. Pedahohika i psykholohiia. №40. S. 115-121. (in Ukrainian).

Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (red.). (2016). Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu humanizatsii vyshchoi osvity yak zasobu zabezpechennia yii yakosti: analitychni materialy (chastyna II) (preprynt) [Analysis of the leading domestic and foreign experience of humanization of higher education as a means of ensuring its quality: analytical materials (part II) (preprint)]. / Avt.: O. Vorobiova, M. Hrytsenko, V. Luhovyi, O. Sliusarenko, A. Stavytskyi, Zh. Talanova, V. Tkachenko. K.: IVO NAPN Ukrainy, 111 s. (in Ukrainian).

Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (red.). (2018). Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevrointehratsii: analitychni materialy (chastyna I)(preprynt) [Analysis of the leading domestic and foreign experience of humanization of higher education as a means of ensuring its quality: analytical materials (part I) (preprint)]. Kyiv, 2018. 172 s. (in Ukrainian).

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvity Dnipropetrovskoho universytetu vnutrishnikh sprav [Regulations on the system of internal quality assurance of education of Dnipropetrovsk University of Internal Affairs]. (2016). Dodatok do nakazu DDUVS vid 14.06.2016 № 301. https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. (in Ukrainian).

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvity Donetskoho yurydychnoho instytutu Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [Regulations on the system of internal quality assurance of education of the Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. (2019). Nakaz DIuI MVS Ukrainy vid 02 travnia 2019 r. № 220. https://www.dli.donetsk.ua/education/education-reglament (in Ukrainian).

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvity Lvivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Regulations on the system of internal quality assurance of education of the Lviv National University of Internal Affairs]. (2018). Vvedeno v diiu nakazom rektora LvDUVS vid 03.09.2018 r. № 209. http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/normat_doc/norm_doc_lvduvs/polozh_pro_systemy_vnytr_zabezp.pdf (in Ukrainian).

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvity Odeskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Regulations on the system of internal quality assurance of education of the Odessa National University of Internal Affairs]. (2017). Nakaz Odeskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav vid 28 lystopada 2018 r., № 492. http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-sistemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vishhoyi-osviti-3.pdf. (in Ukrainian).

Polozhennia pro systemu vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvity Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Regulations on the system of internal quality assurance of education of Kharkiv National University of Internal Affairs]. (2019). Nakaz Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav vid 26.06.2019 r № 367. http://univd.edu.ua/files/generaldocs/quality_education_KhNUVS.pdf. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vyshchi navchalni zaklady MVS [On Approval of the Regulations on Higher Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs]. (2008). Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 14.02.2008 r. № 62. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-8/conv/print (in Ukrainian).

Profesiina spilka atestovanykh pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [The professional association of certified police officers Ukraine]. (2020). http://papovs.com/statut/

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area]. (2015). Ukhvaleni Ministerskoiu konferentsiieiu v Yerevani 14-15 travnia 2015 r.. Kyiv: TOV «TsS», 32 s. https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (in Ukrainian).

Tabachnyk, D., & Kremen, V. (red..). (2011). Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National educational glossary: higher education]. K.:TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady», 100 s. (in Ukrainian).

Tryma, K. (2018). Vplyv Hrupy Ye4 na zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity u Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [The impact of the E4 Group on quality assurance in higher education in the European Higher Education Area]. Naukovyi zbirnyk «Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka», №22. C. 78-84. (in Ukrainian).

Annual Report. (2019). International Association of Chiefs of Police. https://www.theiacp.org/sites/default/files/2020-07/IACP%202019%20Annual%20Report_0.pdf.

Association of European Police Colleges. (2020).https://www.aepc.net/mission-statement/.

Bleiklie, I., Enders, J., & Lepori, B. (Eds.) (2017). Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. 329 р.

Benchmarking Higher Education System Performance. http://www.oecd.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.html.

European Union Agency for Law Enforcement Training. (2020). https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/european-union-agency-law-enforcement-training/mission-vision-values.

Gilfillan, B., & Fee, A. (2017). Shaping participation: an international NGO implementing a government participation policy. Development in Practice. 27:8. P. 1035-1049.

International Association of Chiefs of Police. (2020). https://www.theiacp.org/about-iacp .

International Association of Law Enforcement Leaders Standards and Training. (2020). https://www.iadlest.org/about-us/about

International Police Association. (2020). https://www.ipa-international.org/IPA-Statutes

OECD (2019), Benchmarking Higer Education System Performance, Higer Education, OECD Publishing, Paris, / Higher education and the wider social and economic context 2019. P.2. https://doi.org/10.1787/be5514d7-en

OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.

The Education and Training Monitor 2019. (2019). European Commission. https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-romania_en.pdf.

Trends 2018. (2018). Learning and teaching in the European Higher Education. https://eua.eu/downloads/publications/trends-2018-learning-and-teaching-in-the-european-higher-education-area.pdf.

World Bank Group. (2019). Review of the education sector of Ukraine: moving towards effectiveness, equity and efficiency. P.77. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32406


Abstract views: 184
PDF Downloads: 190
Published
2020-08-07
How to Cite
Tryma, K., & Salnikova , N. (2020). NGO impact on ensuring the quality of higher education in departmental HEIs. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (9), 190-206. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-9-1-190-206
Section
Quality of higher education: trends and achievements