Керівництво для авторів

Завантажити шаблон статті

  

Вимоги до статей

 • Мова статті (українська або англійська)
 • Назва статті (подається українською та англійською мовами)
 • УДК
 • Інформація (довідка) про автора(ів) (подається українською та англійською мовами):
  • прізвище, ім’я
  • науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
  • країна, місце основної роботи, посада.
  • е-mail.
  • контактний телефон.
  • ORCIDiD
 • Анотація статті (не менше 1800 знаків) має містити: наукову новизну; короткий зміст; ключові слова (подається українською та англійською мовами)
 • Технічні вимоги до тексту:
  • орієнтовний обсяг – 20-40 тис. знаків.
  • формат - Word
  • шрифт – Calibri Light
  • інтервал між рядками – 1
  • поля – 2 см (з усіх сторін)
 • Вимоги до структури статті:
  • Вступ (актуальність; постановка проблеми; аналіз попередніх досліджень з проблеми; мета; завдання);
  • Методи та/або методика дослідження;
  • Результати та їх обговорення (виклад основного матеріалу);
  • Висновки (узагальнення результатів, перспективи подальших досліджень);
  • Список використаних джерел (бібліографічні посилання)

Вимоги до бібліографічних посилань

 • ненумерований список цитованої літератури;
 • перелік будується за алфавітним порядком на підставі перших букв прізвищ авторів;
 • для джерел українською та російською мовами додатково дається латиною транслітерація;
 • джерела англійською мовою не перекладаються;
 • оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 (приклад оформлення див. у таблиці «Оформлення списку літератури відповідно ДСТУ 8302:2015»);
 • оформлення посилань на літературу у тексті статті за стилем АРА (приклад оформлення див. у таблиці «Оформлення внутрішньотекстових посилань»);

Процедура подання та рецензування рукописів статей

Автор, подаючи свою статтю на розгляд до редакції журналу тим самим засвідчує  своє погодження з політиками та вимогами журналу.

Стаття подається в електронному вигляді на e-mail: ul_editor@ukr.net у термін визначений датою виходу чергового номеру журналу

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами експертизи що відбувається в три етапи (про результати перевірки на кожному етапі редакція інформує автора окремо, причому кожний наступний етап перевірки здійснюється тільки при позитивному проходженні попереднього):

І. Технічна експертиза (10 днів).

ІІ. Перевірка тексту на плагіат (10 днів).

ІІІ. «Подвійне сліпе» рецензування (20 днів).

Публікація в журналі є безкоштовною для автора.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.